کارگاه آموزشی ریه

پنجشنبه 5 مرداد 1396

ساعت 16 الی 20


مشهد بین وکیل آباد 16 -18 (هنرستان - هاشمیه)

سالن مطالعه ی آریانا


روز

ساعت

دقیقه


ثبت نام کارگاه آموزشی ریههزینه کارگاه: 40 هزار تومان